Ana Sayfa Hakkımızda İletişim Üyelik İşlemleri Üye Girişi

BİREBİR DÖVİZ

  Yardım 
TurkeyPages.com Dünya Rehberi Teklif ve Talepler Bilgi Bankası E-Pazaryeri Birebir İnsan Birebir Bülten Site Haritası
İhracatta Uygulanan Devlet Destekleri
1.Ar-Ge Yardımı
a)Firmaların yürüttükleri Ar-Ge projelerinde yaptıkları harcamaların en fazla % 60'ı üç yıl süre ile hibe şeklinde desteklenmektedir.
Uygulamacı kuruluş: Tübitak
b)Ürün geliştirme ve stratejik Odak konuları projeleri
 *Ürün geliştirme projelerinde yapılan Ar-Ge projeleri için en fazla 2 yıl süre ile % 50 oranında sermaye desteği sağlanır.Bu kapsamda verilen destek 1 milyon ABD dolarını geçemez
 Uygulamacı kuruluş:TTGV
 **Stratejik odak konuları  projelerine Sermaye Desteği
 Bu destek kapsamında stratejik odak konuları projelerine(araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ülkemizde gelişip yaygınlaştırılması için alınması gereken tedbirleri tesbit eden projeler)1 yıl süre ile azami 100 bin dolar destek sağlanır.
Uygulamacı kuruluş: TTGV


2.Eğitim Yardımı
KOBİ'lerin ve SDŞ statüsü verilen işletmelerin ,dış ticarete ilişkin alanlarla sınırlı olmak üzere, eğitim giderleri desteklenmektedir.
a)Eğitim programı başına  azami 7.500 ABD Dolarını aşmamak ve 3 ayı geçmemek üzere SDŞ ler için %  75'i ve KOBİ'ler için % 50si
b)Eğitim programı başına KOBİ'ler için 5.000 ABD Doları aşmamak ve 3 ayı geçmemek üzere yurt içi eğitim harcamalarının SDŞler için % 75 i ve KOBİ ler için % 50 si Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanır.
Uygulamacı Kuruluş: İGEME


3.İSTİHDAM
SDŞ'lerin ilk defa istihdam edecekleri tecrübeli ve yüksek öğrenimli;
a)Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere brüt maaşının % 75'i
b)Elemanlarının toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75 i
Destekleme ve Fiyat İstikrara Fonundan azami 1 yıl süreyle karşılanır.
Bir SDŞ'ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanır.
Uygulamacı Kuruluş:Dış Ticaret Müsteşarlığı

4.PAZAR ARAŞTIRMASI YARDIMI
a)Pazar Araştırması Projelerine Destek:
Firma başına bir proje için en fazla 7.500 Dolar, yılda 15.000 doları geçmemek üzere toplam 75.000 dolar, SDŞ veya üretici dernekleri için bir proje için 10.000 Dolar ve yılda en fazla toplam 50.000 Dolarlık destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Uygulamacı Kuruluş: İGEME
b)KOBİ'ler arasındaki işbirliği faaliyetleri:Europartenariat ve Medpartenariat benzeri faaliyetlere katılımda bir firmadan bir kişinin  500 Doları geçmemek üzere yol ve 100 Doları geçmemek üzere konaklama giderlerinin % 70'inin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Uygulamacı Kuruluş İKV
KOBİler ve SDŞ'lerin uluslarası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak DTM'nin uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetlere,
 -SDŞ'lerin DTM'nin uygun gördüğü yabancı ülkelerdeki KOBİ? ler arası işbirliği programlarına katılması halinde bir firmadan en fazla bir kişinin 500ABD Dolarını geçmemek kaydıyla yol ve günlük 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama giderlerinin % 70'i karşılanmaktadır.
 

5. YURT DIŞI OFİS MAĞAZA YARDIMI
Yurt dışında açılacak ofis-mağaza,işletme ve marka tanıtım giderlerine üç tür destek sağlanmaktadır.
a)Kendi ünvan ve markasıyla satış yapmak durumunda bir defalık demirbaş giderlerinin 20.000 Doları geçmemek üzere % 50'si, kira bedelinin yıllık 50.000 Doları geçmemek üzere 1. yıl % 50, 2.yıl % 30u ve yazılı ve görsel tanıtım araçlarıyla yapılan reklam harcamalarının yıllık 30.000 doları geçmemek üzere, 1. yıl % 30, 2. yıl % 20'sine destek sağlanır.
b)Mal ticaretine aracılık durumunda ise kira ve tanıtım giderleri yıllık 30.000 doları aşmamak üzere birinci yıl %50si ikinci yıl % 30'u desteklenir.
c) SDŞ'lere 400.000-1.000.000 Dolar arasında fizibilite raporuna ve KOBİ niteliğindeki ortak sayısına bağlı olarak destek sağlanmaktadır.
d)Yurt dışında bir firmaya temsilcilik / Distribütörlük verilmesi halinde:
 -Şirketin ve SDŞ'nin payına düşen vergi resim harç noter masrafı , temsilcilik/distribütörlük sözleşmesine ilişkin resmi giderlerinin 10.000 Doları aşmamak kaydıyla % 50'si
 -Temsilci/Distribütör sözleşmesi konusunu oluşturan şirket /SDŞ adına yazılı ve görsel tanıtım araçları kullanılarak yaptığı reklam harcamalarının yıllık 30.000 doları aşmaması kaydıyla 1. yıl % 30'u,2.yıl % 20si karşılanmaktadır.
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
 

6.ÇEVRE YARDIMI
Firmaların TSE veya akredite kuruluşlardan alacakları(ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgeleri,ISO 14000, CE,Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri) belgelerin , belgelendirme masrafları en fazla % 50 oranında karşılanır.(Sonuç alınmayan başvuru giderleri hariç)
Başvurular doğrudan DTM İhracat Genel Müdürlüğüne yapılır.
 

7. YURT DIŞI FUAR YARDIMI
Milli katılımlarda, firmaların organizatör firmaya m2 başına ödeyecekleri belirli m2ye kadar katılım ücretlerinin, organizatör firmaların konferans, panel vb tanıtım faaliyetlerine ilişkin masraflarının, bireysel katılımlarda yer kirası, stand inşası ve nakliye giderlerinin  belirli bir kısmı desteklenmektedir.
Uygulamacı Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
8. ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ DESTEKLENMESİ
a)Ticaret Müşavirliklerince uygun görülen yayınlarda yapılan Fuar öncesi yurtdışı tanıtım harcamalarının,
b)Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirliklerince uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların(ülke başına 2 kişiyi geçemez) ulaşımı için yaptıkları harcamaların,
c)Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek seminer, konferans,panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin olarak yapacakları harcamaların belirli oranda desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Uygulamacı Kuruluş İhracatçı Birlikleri.
 

9. PATENT, FAYDALI MODEL VE ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ HARCAMALARININ DESTEKLENMESİ
a)Patent alınması esnasında yapılacak harcamaların 1.000 ABD Dolarını aşmamak üzere % 75'i
b)Faydalı model belgesi alınması harcamalarının 500 ABD Dolarını aşmamak üzere % 75'i
c)Endüstriyel tasarım tescili için yapılacak harcamaların % 752i desteklenmektedir.
Uygulamacı kuruluş Türk Patent Enstitüsü(TPE)
10. TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TANITIM VE TUTUNDURULMASI İLE TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞMESİNE YÖNELİK FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Türk malı imajının yerleştirilmesine yönelik olarak firmalarının ürünlerinin etiketinde, ambalajında veya ürünlerinin üzerinde fonu turkuvaz mavisi olan "Turquality-Form Turkey" ibaresinin kullandırılması koşuluyla, bu tür faaliyetler için yaptıkları giderlerin uluslararası kurallara göre devletçe karşılanması amaçlanmaktadır.
Fizibilite etüdünün Meslek Kuruluşları Komitesinin görüşleri de dikkate alınarak DTM'den uygunluk alması koşuluyla;
a)Ünlü bir markaya sahip Türk şirketlerinin veya SDŞ'lerin ilgili ülkelerde yapacakları marka tescili ve korunmasına ilişkin giderlerinin en fazla toplam 50.000 ABD Doları,
b)Yurt dışında açacağı birime ilişkin kira giderlerinin yıllık en fazla toplam 200.000 ABD Doları,
c)İlgili ülkelerde ürünlerine yönelik yoğunlaştırılmış pazarlama tanıtım faaliyetleri giderlerinin en fazla toplam 300.000 ABD Doları
d)Ürünle ilgili uluslararası kalite kontrol kuruluşlarından alınacak sertifikasyon giderlerinin en fazla
toplam 50.000 ABD Doları
e)Uluslararası üne sahip bir firmanın üretiminde fason olarak çalışan Türk üretici firmanın söz konusu ürünün etiketine Made in Turkey veya ilgili dilde aynı mahiyette bir ibarenin konulmasının ve satışının yapıldığının tevsik edilmesi halinde (ülke mevzuatına göre bu hususun zorunlu olması halinde bu destek ödenmez) yıllık 100.000 ABD Dolarına kadarki ödenmiş vergi,resim,harç,SSK primi,enerji,giderleri(gecikme cezası ve faiz borçları destekleme kapsamına alınmaz)
f)Franchising yoluyla markalaşmış Türk ürününün dışa açılması halinde yıllık 100.000 Doları aşmamak kaydıyla ödenmiş vergi,resim, harç, SSK primi, enerji giderleri(gecikme ve faiz borçları destekleme kapsamına alınmaz)
g)Firmanın Türkiye?deki marka tasarım çalışmaları yıllık harcamalarının en fazla 100.000 ABD Doları
h)Üretici derneklerinin ürünlerinin Türk malı imajıyla yurt dışında pazarlanabilmesi amacıyla yapacakları tanıtım ve reklam faaliyetlerine ilişkin harcamaların en fazla toplam 100.000 ABD doları
i)Marka oluşturulması kapsamında uluslararası alanda faaliyet gösteren bir tanıtım  ajansıyla çalışılması durumunda tanıtım-promosyon-danışmanlık hizmetleri giderlerinin en fazla toplam 50.000 ABD Doları desteklenir.
Şirketler ve SDŞ'ler yukarıda belirtilen desteklerden sadece bir marka için en fazla üç yıl süre ile ve yaptıkları harcamaların azami %50 si oranında yararlandırılır.
Uygulamacı Kuruluş: DTM(İhracat Genel Müdürlüğü)

-İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretin finansmanında kullanılmak kaydıyla kredi kuruluşlarınca kullandırılan her türlü sevk öncesi ve sevk sonrası krediler ve firmaların sağladıkları prefinansmanlar ile bunların geri ödenmesi,
-İhracatla ilgili işlem yapan bankaların özel finans kurumlarının, faktöring şirketlerinin, sigorta şirketlerinin, noterlerin ve diğer kuruluşların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak yapmış oldukları bütün hizmet ve muameleler
-Dahilde İşleme Rejimi Belgesi alarak bu belge kapsamında yapılan ithalat ve /veya yurt içi alımlar ile ilgili işlemler ve bunların finansmanı amacıyla kullanılan krediler,
-İhracat karşılığı yapılacak her türlü ödemeler, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler ile transit ticaretle ilgili işlemler ve işlemler sebebiyle düzenlenen kağıtlar.
Banka ve sigorta Muameleleri Vergisinden,Damga Vergisinden,Resim ve Harçlardan müstesnadır.
Firmaların ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı Hizmet ve faaliyetlerinde Vergi, resim ve Harç istisnasından yararlanabilmeleri için Dış Ticaret Müsteşarlığından "Vergi,Resim,Harç İstisnası Belgesi" almaları gerekir.
 Bunun yanı sıra,
-Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Vergi , Resim,Harç İstisnası Belgesi almak amacıyla proje formu ekinde verilecek taahhütnameler ve bunlara ilişkin işlemleri ile
-İhracat karşılığı yapılacak ödemeler gibi bazı işlemler
"Belgesiz" olarak Vergi, Resim ve Harç istisnasından yararlanabilirler.

Kaynak:www.izto.org.tr

Birebiriletisim.com'da reklam ver | Haberextra.com | Klipextra.com
Bu site en iyi 1024 X 768 çözünürlüğünde ve IE 5.0 üstünde görüntülenir.
Global Sign SSL Güvenlik Sertifikası
<